Toplum Hizmetleri Birimi 2021/24 Sayılı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 20. Maddesine istinaden Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Birimin görevleri arasında;

a) Şişli İlçesinde yaşayan çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, LGBTİ+, gazi, şehit yakını ve ailesi ile göçmen/sığınmacı/mülteci birey, grup ve ailelerine yönelik hizmetleri yürütmek, bu hizmetlerin yürütüleceği Mahalle Evleri, Mahalle Mutfakları, Dikimevi ve benzer fonksiyonlarındaki hizmet birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve takiplerini yapmak,

b) İlçenin ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarına göre ihtiyaçlara cevap vererek ve sorunların çözümü olabilecek hizmet modelleri oluşturmak ve projelendirerek ilgili birimlere ve Müdürlüklere yönlendirme yapmak,

c) 5393 sayılı Belediye kanunu kapsamı dışında kalan hallerde bireyleri ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,

d) Psiko-sosyal destekler kapsamında bireylere, gruplara, ailelere ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, gelişimlerini destekleyici ve rehberlik edici programlar oluşturmak ve takip etmek,

e) Sosyo-ekonomik destekler kapsamında bireylerin meslek edinmelerini sağlayacak ve istihdam yaratacak programlar oluşturmak ve takip etmek,

f) Şişli İlçesi sınırları içerisinde psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik açıdan risk altında yaşayan bireylere yönelik direnç ve esnekliklerini arttıracak ve güçlenmelerine destek olacak koruyucu ve önleyici programlar hazırlamak,

g) Bireyler için sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve bedensel bütünlüğü ve sağlığı koruyacak aktivitelere yönelik programlar hazırlayarak, kişisel gelişimlerinin her alada desteklenmesini sağlamak,

h) Bireylerin sosyal işlevselliğini arttırıcı faaliyetler ve sosyal uyum çalışmaları yürütmek

i) Müdürlüğümüzün çalışma alanlarında faaliyet gösteren üniversiteler, sivil toplum  kuruluşları ve kooperatiflerle iş birliği yaparak toplumsal katılım ile psiko-sosyal odaklı çalışmalar üretmek ve uygulamak,

j)  Bireyleri etkileyen her türlü toplumsal soruna ilişkin farkındalık arttırıcı eğitim, seminer vb. faaliyetler yürütmek,

k) Mahallelerin ihtiyaçları ve Belediyenin imkân ve planlamaları doğrultusunda Mahalle Evi, Mahalle Mutfağı, Dikimevi vb. toplum temelli sosyal hizmet sunan merkezlerin planlama, açılış ve işleyişini sağlamak,

l) Müdürlük görev alanına giren konularda Şişli İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden bireylerin gönüllülük konusundaki farkındalıklarını ve katılımlarını arttırmaya yönelik eğitim vb. çalışmaları yürütmek ve mevcut çalışmalara yönelik gönüllülük taleplerini karşılamak üzere gerekli koordinasyonları sağlamak,

m) Toplum Hizmetleri Birimi uhdesinde yürütülecek tüm faaliyetlerde hak temelli yaklaşımı benimsemek,

n)  Müdürlüğün diğer birimleri ile işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışma bulunmaktadır.

 

Toplum Hizmetleri Birimi Organizasyonu

 i. Mahalle Evleri

 ii. Mahalle Mutfakları

 iii. Dikimevi

 iv. Kooperatif Geliştirme Merkezi