Sorumlu Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim: Kadın Çalışmaları Birimi

Müdür: Öznur SARIAHMETOĞLU

Birim Sorumlusu: Sosyal Hizmet Uzmanı Selenay ŞAHİN

Başvuru / İletişim: sosyal.destek@sisli.bel.tr / 444 31 12

Adres: Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No: 12/1 Şişli/İSTANBUL

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Çalışmaları Birimi 2021 yılının Nisan ayında Şişli Belediye Meclisi’nin 2021/24 Sayılı Kararına istinaden kurulmuştur. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddete maruz kalmış ve/veya maruz kalma tehlikesi bulunan kadın ve çocuklara yönelik önleyici hizmetler yürüterek gerekli görülmesi halinde düzenlenen sosyal inceleme raporuna istinaden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim ve yönlendirme yapılmaktadır.

Kadına yönelik şiddet, kadın ruh sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, kadının insan hakları, çocuk hakları, çocuk ihmali ve istismarı, cinsel şiddet, kadın sağlığı, üreme sağlığı vb. kadınların ihtiyaç duyduğu tüm konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüterek, kadınların kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri çözüm yollarına erişmelerine destek olmak kendilerini geliştirebilecekleri eğitim, proje vb. faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerle iş birliği ile geliştirerek yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Sertifikalı eğitim programları ile kadın istihdamı konusunda destek sağlayarak kadının toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımı amaçlanmakta ve kadının çalışma hayatına engel olan bakım yükü konusunda kadınların gereksinimleri gözetilerek çocuk oyun alanları yaygınlaştırılmaktadır.

Kadın Çalışmaları Birimi Olarak Neler Yapıyoruz?

a) Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüterek, kadınların belirledikleri talep ve ihtiyaçlara kendi belirledikleri çözüm yolları ile erişmelerine destek olmak, kamu kurum kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerle işbirliği yaparak kadınlara destek olacak eğitim, proje vb. faaliyetleri geliştirmek ve yürütmek,

b) Yerel düzeyde kadınların sorunlarını tespit ederek sorun alanlarına ilişkin saha çalışmaları yürütmek ve çalışmalardan elde edilen verilere göre geliştirilecek kadınları ilgilendiren kararlara ve politika üretme süreçlerine kadınların katılımını sağlamak,

c) Kadınlar için kadınlarla birlikte sorunların çözümüne yönelik kampanya, proje vb. çalışmalar geliştirmek,

ç) Kadınların Belediye bünyesinde sunulan tüm hizmetlerden eşit biçimde faydalanmasını sağlamak,

d) Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artırmak üzere sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler düzenlemek ve bu alanda çalışan kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kooperatiflere destek olmak,

e) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddete maruz kalmış ve/veya maruz kalma tehlikesi bulunan kadın ve çocuklara yönelik koruyucu önleyici hizmetler yürütmek,

f) Belediye bünyesinde Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi açmak,

g) Sığınma evinde kalan kadın ve çocukların bağımsız olarak yaşayabilmeleri için gereken psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik destek sağlamak; hayati riski olan kadın ve çocuklar için güvenlik önlemi almak,

ğ) Şiddete maruz kalan, ekonomik, sosyal ve politik alandan dışlanan, ayrımcılığa uğrayan; destek talep eden kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek üzere Kadın Danışma Merkezi açmak ve işletmek,

h) Şiddete maruz kalan ve/veya maruz kalma ihtimali olan kadınların 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında düzenlenecek sosyal inceleme raporuna istinaden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim ve yönlendirme yapmak,

ı) Kadına yönelik şiddet, kadın ruh sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, kadının insan hakları, çocuk hakları, çocuk ihmali ve istismarı, cinsel şiddet, kadın sağlığı, üreme sağlığı vb. kadınların ihtiyaç duyduğu tüm konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmek. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatifler ile işbirliği yaparak panel, konferans çalıştay vb. çalışmalar organize etmek,

i) Kadın çalışmaları alanında yürütülen ulusal ve uluslararası eğitim, panel vb. programlara katılmak, açılan hibe programlarına başvuru yapmak, projeleri yürütmek; başvurusu sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak projelere, üst makamlarca uygun görülmesi halinde; ortak ve/veya paydaş olarak dâhil olmak,

j) Kadının toplumsal ve ekonomik yaşamda güçlenmesine yönelik kadın istihdamının artırılmasına destek olmak,

k) Kadının toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımı önünde engel olan bakım yükü konusunda kadınların gereksinimlerini gözeterek; çocuk oyun alanlarını yaygınlaştırmak,

l) Kadınların bilgi, deneyim ve becerilerini birbirleri ile paylaşabilecekleri, kendilerini aktif bir biçimde ifade edebilecekleri alanlar oluşturmak,

m) Sertifikalı eğitim programları uygulamak ya da bu programlara ulaşmalarını sağlamak, üretilen ürünler için satış, pazarlama ve ürün geliştirme desteği sunarak gelir getirici faaliyetleri desteklemek,

n) Kadın kooperatiflerini ve girişimlerini destekleyerek bu alanda çalışma yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatifler ile ortak çalışmalar yürütmek,

o) Kadınların talepleri doğrultusunda kadınlarla birlikte kültürel ve sanatsal faaliyetler, risk altındaki birey ya da gruplara yönelik sosyal projeler geliştirmek ve hayata geçirmek; ilgili Müdürlüklerin ve Müdürlüğe bağlı Birimlerin koordinasyonunu sağlamak,

ö) Toplumsal cinsiyet eşitliğinin Belediyenin tüm görev, yetki ve sorumluluk alanına giren durumlarda uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak,

p) Stratejik plan hazırlık süreçlerinde, bütçelemenin toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi ile hazırlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yürütülecek çalışmalara bütçe ayrılması yönünde sorumluluk alarak, toplumsal cinsiyet eşitliği söylemlerinin yaygınlaştırılması yönünde başta Müdürlük bünyesinde Eşitlik Birimi olmak üzere ilgili tüm birim ve Belediye bünyesindeki ilgili Müdürlüklerle birlikte çalışmak,

r) Mahallelerin ihtiyaçları ve Belediyenin imkân ve planlamaları doğrultusunda kadınlara yönelik kadın danışma merkezi, kadın sığınma evi vb. kadın odaklı sosyal hizmet merkezlerinin planlama, açılış ve işleyiş işlemlerini yapmak,

s) Kadın Çalışmaları Birimi bünyesinde yürütülecek tüm faaliyetlerde hak temelli yaklaşımı benimsemek,

ş) Müdürlüğün diğer birimleri ile işbirliği ve birlikte çalışmak,

t) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlamak,

u) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirmek.

Yürütülen Faaliyetler

 1. Kadın Emeği Kapsamında Yapılan Pazarlar

2021-2022 yılları kapsamında Aralık 2021’de yılbaşı pazarı, 14 Şubat 2022 tarihinde sevgi günü etkinliği kapsamında el emeği ürünlerin sergilendiği kermes, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel pazar, Karne Günü özelinde bir kermes olmak üzere toplamda dört pazar etkinliği gerçekleşmiştir.

 • Kadın El Emeği Pazarı

Artan talepler doğrultusunda Kadın El Emeği Pazarlarını kalıcı hale getirmek konusunda çalışmalar başlatılmış ve 10 Ocak 2023 tarihi itibariyle açılışı gerçekleşen Kadın El Emeği Pazarı her Salı Feriköy’de bulunan Organik Pazar- Antika Pazarı alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 1. Öz Savunma Eğitimleri

Meşru müdafaa kavramından hareketle şiddet türlerine maruz kalan kadınların güçlenmesini hedeflemiştir. Öz Savunma, şiddetin kaynağına ulaşılması ve son verilmesi için gerekli olan tüm araçlar, yaklaşımlar ve tepkiler olarak ifade edilmektedir. Çalışma dört hafta sürmekte olup ilki Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Şişli Belediyesi Kadın Çalışmaları Birimi tarafından 12 (on iki) Şişlili kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2022-2023 yılı programlarında Mahalle Evlerinden yararlanan kadınlarla birlikte yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

 1. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde alınan eğitim ile 2022 yılı içerisinde grup açılarak 19 kişilik bir kadın grubuna kadının anayasal, ekonomik, cinsellik ve doğurganlık haklarına yönelik eğitim verilmiştir.

KİHEP’e Nasıl Başvurabilirim?

KİHEP Programlarına katılım için 444 31 12 telefon numarasında ya da sosyal.destek@sisli.bel.tr mail adresinden başvuru yapabilirsiniz.

 1. Mor Otobüs Uygulaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününü kapsayan haftalarda, Şişli ilçesinde bulunan 25 mahallede İstanbul Barosu ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde kadınlara yönelik hukuki destek sağlanmaktadır.

 1. Yaşlı Bakım ve Hijyen Eğitimleri

Şişli İlçesi’nde yaşayan yaşlı nüfusun evde bakım ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile gerçekleştirilen iş birliği protokolü çerçevesinde “Yerinde Yaşlı Bakımı Programı” hayata geçirilmiştir. Rumeli Üniversitesi’nden yaşlı bakım eğitimi alan kadınlar kooperatifleşme çalışmalarını yürütecektir.

KADIN ÇALIŞMALARINDA YAPILAN ETKİNLİKLER

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri;

7 Mart Pazartesi: Gece Yürüyüşü gerçekleşmiştir.

8 Mart Salı: Şişli Meydanı’nda sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirme çalışmaları gerçekleşmiştir.

9 Mart Çarşamba: Kadın Emeği Pazarı

9 Mart Çarşamba: Bir Kadın Uyanıyor Tiyatro Gösterimi

10-11 Mart 2022: Kadın El Emeği Pazarı

22 Mart 2022: Kadınlar Matinesi

 

25 Kasım 2022 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri

21 Kasım 2022: Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde Ölü Kadınlar Diyarı adlı tiyatro oyunu sahnelendi

23 Kasım 2022: Mahalle Muhtarlıklarında avukatlar tarafından hukuki destek sağlandı.

25 Kasım 2022: İlk Adım Merkezi açıldı.

25 Kasım 2022 (Akşam): Öyküsüyle Ezgisiyle Kadın Şarkıları söylendi.

8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

6 Mart 2022: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde Afetlerde Kadın olmak isimli panel organize edildi. Akademisyenler ve meslek elemanları panelde “Afetlerde Kadın Olmak” özelinde sunumlar gerçekleştirdiler.

 7 Mart 2023: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Rumeli Üniversitesi işbirliğiyle sağlanan Yerinde Yaşlı Bakım Eğitimi alan kadınların sertifika töreni Şişli Belediye Başkanlığı Binası Meclis Salonu’nda düzenlendi.

9 Mart 2023: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Rumeli Üniversitesi işbirliğiyle Yerinde Yaşlı Bakım Eğitimini tamamlayan ve sertifikalarını alan kadınların kooperatifleşme eğitimi alacakları ve kendi kooperatiflerini kurabilecekleri ortamı yaratacak olan Kadın Politikaları Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

 

İş Birliği Yürütülen Sivil Toplum Kuruluşları/Protokoller

 • Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği
 • Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
 • Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
 • İstanbul Barosu
 • Kadınlarla Dayanışma Vakfı

 

ÖDÜLLER

Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanında Sunulan En İyi Uygulama – Şişli Belediyesi İlk Adım Merkezi

03.12.2022 tarihinde Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri’nde İlk Adım Merkezi Projesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanında Sunulan En İyi Uygulama kategorisinde ödül almaya hak kazanmıştır.

Kadın Çalışmaları Birimine ait 3 (üç) merkez hizmet vermektedir:

 1. Kadın Politikaları Merkezi
 2. Kadın Danışma Merkezi
 3. İlk Adım Merkezi