Sorumlu Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim: Çocuk Çalışmaları Birimi

Müdür: Öznur SARIAHMETOĞLU

Birim Sorumlusu: Sosyal Hizmet Uzmanı Emine TEZEL

Başvuru / İletişim: sosyal.destek@sisli.bel.tr / 444 31 12

 

Çocuk Çalışmaları Birimi Olarak Neler Yapıyoruz?

a) Bebeklik, Erken Çocukluk ve Okul Çağı Dönemindeki 0-14 yaş arası çocuklarla ilgili programlar ve faaliyetler yürütmek,

b) 0-14 yaş arası çocukların bilişsel, psiko-sosyal, duygusal, psikomotor, özbakım ve dil açısından gelişimlerini destekleyecek hizmet modelleri geliştirmek,

c) Çocuk katılımı ve çocuğu etkileyen tüm sosyal çevreleri ( aile, okul, arkadaş çevresi, komşular, mahalle vb.) kapsayan ve gözeten, çocuk haklarına uygun ve çocuğun özgüven ve özyeterlilik düzeyini destekleyen programlar yapmak,

ç) Çocukların ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit etmek için araştırmalar yapmak, hizmet modelleri geliştirmek ve gerçekleşmesi için gerekli birimlerle ve kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,

d) Değişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda çocukların oyun ihtiyacının karşılanması ve akademik yönden desteklenmeleri için oyuncak kütüphaneleri, çocuk kitaplıkları, oyun parkları, oyuncak atölyeleri, dijital eğitim merkezleri veya deneyim atölyeleri vb. hizmet birimlerinin kurulmasını çocuk katılımını gözeterek sağlamak,

e) Çocukların gelişimlerinden sorumlu tüm bakım verenlere ilişkin (anne, baba, büyükanne-büyükbaba, bakıcı, koruyucu aile, vb.) çocuk gelişimine ve çocuklarla iletişime dair eğitici ve bilgilendirici programlar yapmak,

f) Haklarına erişemeyen ve erişmekte zorluklar yaşayan çocuklara yönelik 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca eğitim, sağlık, barınma vb. konularda tedbir kararı alınması için ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak sosyal incelemeye istinaden vaka yönlendirmesi yapmak,

g) Çocukları ilgilendiren her türlü faaliyette ve hizmet modelinde çocukların ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik düzenlenmelerin yapılmasını çocukların kararlara katılımı gözetilerek, ilgili Müdürlüklerin ve Müdürlüğe bağlı Birimlerin koordinasyonunu sağlamak,

ğ) Çocuklara yönelik kötü muamele kapsamında ihmal ve istismarın önlenmesine ilişkin, ailelerin / toplumun bu konuda farkındalığını arttırmak amacıyla koruyucu ve önleyici programlar oluşturmak,

h) Çocukların suça sürüklenmesi, suç mağduru olması, sosyal çevreden kaynaklanan tehlikelerden ötürü bakım veya koruma tedbiri alınması veya çocuğa yönelik gerçekleşen ihmal ve istismar durumlarında çocuğun güvenliğini sağlayarak, bedensel ve ruhsal sağlığına zarar veren veya verme risk bulunan durumlara yönelik çocuklar için koruyucu destekler oluşturmak ve vaka yönetimi sağlanarak mezkur mevzuat hükümlerince ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim sağlamak,

ı) Çocuk alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatifler ile ortak projeler geliştirmek ve uygulamak,

i) Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyen toplumsal sorunlara yönelik konularda çocuk ve yetişkinler için farkındalık arttırıcı eğitim, seminer vb. faaliyetler yürütmek,

j) Çocuk hakları konusunda toplumda farkındalık yaratacak çalışmalar yürütmek,

k) Mahallelerin ihtiyaçları ve Belediyenin imkân ve planlamaları doğrultusunda çocuklara yönelik oyun kitaplığı, oyun evi, kütüphane vb. çocuk temelli sosyal hizmet merkezlerinin planlama, açılış ve işleyiş işlemlerini yapmak,

l) Çocuk Çalışmaları Birimi uhdesinde yürütülecek tüm faaliyetlerde çocuğun yüksek yararını gözeterek hak temelli yaklaşımı benimsemek,

m) Müdürlüğün diğer birimleri ile işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak

n) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlamak,

o) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirmektir.

BESLENME ÇANTAM PROJESİ

Sosyal inceleme yoluyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen Şişli Bölgesindeki tüm mahallelerde hizmet vermeyi amaçlayan proje, hanede yaşayan 0-14 yaş arasındaki her çocuğu kapsamaktadır. Ayda bir kez olmak üzere

  • 30’lu yumurta
  • 30 adet 200 ml süt
  • 1 kg kuruyemiş

ürünlerinin dağıtımı yapılmaktadır.

4 Şubat 2023 tarihinde projenin tanıtımıyla başlayan süreç okulların kapanma dönemine kadar devam edecektir.